Integritetspolicy

1. Inledning
Vid besök på CSI Nordics webbplats kan CSI Nordic (”CSI Nordic”, ”CSI”, ”vi”, ”oss”) samla in och behandla personuppgifter (”Personuppgifter”) om dig.

CSI är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy.

Denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) beskriver vilka Personuppgifter CSI samlar in och för vilka ändamål Personuppgifterna behandlas.

I denna Integritetspolicy innefattar termen ”behandling” alla aktiviteter som involverar dina Personuppgifter inklusive insamling, hantering, lagring, spridning, framtagning, användning, överföring och radering eller förstöring av information.

Med ”Tillämplig dataskyddslagstiftning” avses dataskyddlagstiftning och andra regleringar som tillkommit genom implementering av Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG och, från 25 maj 2018, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (”GDPR”)

Med ”Personuppgifter” avses varje upplysning som är hänförlig till en identifierbar eller identifierad fysisk person.

2. Cookies
CSI använder cookies och andra liknande tekniker för att samla in information om dig och din enhet (såsom telefon eller dator) när du besöker vår webbplats. Klicka här för mer information om CSIs användande av cookies.

3. Varifrån samlar vi in dina personuppgifter
3.1 Vi samlar in Personuppgifter från dig (såsom namn och e-postadress) om du väljer att kontakta oss genom webbplatsen.

3.2 Vi kan även samla in Personuppgifter från andra källor när vi mäter och analyserar vår aktivitet i sociala medier (t.ex. från utgivna artiklar och kanaler i sociala medier).

4. Varför samlar vi in och behandlar dina personuppgifter
4.1 Ge dig information i t.ex. Nyhetsbrev, Kataloger och Pressmeddelanden
Om du prenumererar på nyhetsbrev, kataloger, pressmeddelanden och liknande information om CSI och dess verksamhet eller beställer sådan information vid enstaka tillfällen behandlar vi dina Personuppgifter i syfte att förse dig med efterfrågad prenumeration eller information. Personuppgifter som behandlas för dessa ändamål inkluderar:

Kategorier av personuppgifter

Förnamn
Efternamn
E-postadress
Telefonnummer
Företag/organisation
Den rättsliga grund för vilken behandling av dessa Personuppgifter sker framgår av artikel 6.1 f) i GDPR. Behandlingen är tillåten eftersom behandlingen är nödvändig för att kunna tillgodose vårt berättigade intresse av att tillhandahålla dig prenumerationer och information som du efterfrågat. Om du inte tillhandahåller oss information markerad med * på webbplatsens kontaktformulär kommer vi inte kunna tillhandahålla efterfrågade tjänster.

4.2 Besvara dina Frågor och hantera Feedback
Vår webbplats erbjuder besökare en möjlighet att kommunicera med oss genom att ställa frågor eller ge oss feedback gällande våra tjänster och vår verksamhet. Om du använder en sådan funktion kommer CSI att behandla dina Personuppgifter i syfte att besvara dina frågor eller hantera din feedback. Personuppgifter som behandlas för dessa ändamål inkluderar:

Kategorier av personuppgifter

Förnamn
Efternamn
E-postadress
Adress
Telefonnummer
Feedback och kommentarer från dig
Den rättsliga grund för vilken behandling av dessa Personuppgifter sker framgår av artikel 6.1 f) i GDPR. Behandlingen är tillåten eftersom behandlingen är nödvändig för att kunna tillgodose vårt berättigade intresse att besvara frågor och hantera feedback från dig. Om du inte tillhandahåller oss med information markerad med * på webbplatsens kontaktformulär kommer vi inte kunna tillhandahålla efterfrågade tjänster.

5. Hur länge bevarar vi dina personuppgifter
CSI bevarar dina Personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som framgår i denna Integritetspolicy om inte en längre bevarandeperiod krävs eller är tillåten enligt lokal lag som CSI är bunden av. Vi använder följande kriterier för att fastställa bevarandeperioden: (i) så länge vi har en pågående relation med dig (antingen som enskild individ eller i din roll som anställd hos en av våra företagskunder, leverantörer eller samarbetspartners); (ii) så länge som krävs enligt rättsliga förpliktelser som CSI är bunden av (såsom skatte- och redovisningsförpliktelser); och (iii) så länge som är lämpligt mot bakgrund av vår rättsliga ställning (såsom tillämpliga preskriptionsbestämmelser i lag).

6. Utlämnande och överföring av Personuppgifter

Andra mottagare

CSI kan lämna ut Personuppgifter till andra mottagare såsom:

Domstolar och ombud för att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.
Den rättsliga grund för vilken behandling av dessa Personuppgifter sker är för att tillgodose vårt och ditt berättigade interesse av att få tvister avgjorda av behöriga domstolar.

Eventföretag och samarbetspartners för att förbereda och anordna event och konferanser.
Den rättsliga grund för vilken behandling av dessa Personuppgifter sker är för att tillgodose vårt berättigade intresse av att anordna event och konferenser.

Personuppgiftsbiträden som handlar på uppdrag av CSI

Vidare kan CSI lämna ut Personuppgifter till externa parter såsom IT-leverantörer, kommunikationsbyråer, säljare och andra som tillhandahåller tjänster som behandlar Personuppgifter enligt CSIs instruktioner. När sådant utlämnande innebär överföring av Personuppgifter utanför EU/EES kommer CSI att säkerställa att säkerhetsåtgärder finnas på plats innan sådan överföring sker.

Lämpliga säkerhetsåtgärder för länder utanför EU/EES-området

Enligt Tillämplig dataskyddslagstiftning har du, på begäran, rätt att erhålla en kopia av dokumentation som visar att lämpliga säkerhetsåtgärder har vidtagits för att skydda dina Personuppgifter när de överförs utanför EU/EES-området.

Om du vill veta mer om behandlingen av dina Personuppgifter och om dina Personuppgifter överförs utanför EU/EES-områden, vänligen kontakta oss på de kontaktuppgifter som framgår i avsnitt 9.

7. Säkerhet
Vi kommer att säkerställa att tillgången till dina uppgifter är tillräckligt skyddad genom tillämpning av lämpliga säkerhetsåtgärder och, beroende på omständigheterna, med beaktande av den senaste utvecklingen, implementeringskostnad och arten, omfattningen, omständigheterna och syftet med behandlingen samt risken. För att upprätthålla denna garanti har vi även implementerat lämpliga tekniska, fysiska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot: otillåten eller oavsiktlig förstöring, ändring eller utlämnande; felaktig användning; skada; stöld eller förlust genom olyckshändelse; eller obehörig tillgång.

8. Dina rättigheter
8.1 Rätt till rättelse
CSI kommer att vidta åtgärder i enlighet med Tillämplig dataskyddslagstiftning för att Personuppgifter som behandlas är korrekta, fullständiga och uppdaterade. Om du upptäcker att Personuppgifter relaterade till dig är felaktiga, ofullständiga eller oriktiga har du rätt att få dina Personuppgifter rättade.

Vidare har du rätt att begära tillgång till dina Personuppgifter vi behandlar.

8.2 Fler rättigheter från och med 25 maj 2018
Från den 25 maj 2018 har du enligt Tillämplig dataskyddslagstiftning även rätt att/till:

(i) Tillgång

Du kan begära att få en bekräftelse på om Personuppgifter behandlas eller inte och, om de behandlas, begära tillgång till dina Personuppgifter och ytterligare information såsom ändamålet med behandlingen. Du har även rätt att få en kopia av de Personuppgifter som behandlas. Om begäran framförs elektroniskt kommer även informationen att erhållas i ett elektroniskt format som är allmänt använt om du inte begär något annat.

(ii) Invända mot särskild behandling

Du kan invända mot behandling av dina Personuppgifter baserat på ett berättigat intresse, mot bakgrund av den särskilda situationen och till behandling som sker för direktmarknadsföringsändamål. Om du har anmält dig till en prenumeration via e-post kommer det i varje e-post att finnas en lättillgänglig avanmälningsfunktion för att avsluta din prenumeration.

(iii) Radering

Du kan få dina Personuppgifter raderade under vissa omständigheter, till exempel när uppgifterna inte längre behövs för att uppnå det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

(iv) Begränsning av behandling

Du kan be oss att begränsa behandlingen av dina Personuppgifter till att endast innefatta lagring av dina Personuppgifter under särskilda omständigheter, till exempel när behandlingen är olaglig men du inte vill att dina Personuppgifter raderas.

(v) Återkalla samtycke

Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av Personuppgifter i den utsträckning behandlingen baseras på ditt samtycke.

(vi) Dataportabilitet

Du har rätt att begära att få en maskinläsbar kopia av de Personuppgifter som behandlas på grundval av ditt samtycke eller då behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig, och då Personuppgifter erhållits av CSI från dig (dataportabilitet), och att begära att informationen överförs till en annan personuppgiftsansvarig (om möjligt).

8.3 Klagomål till tillsynsmyndigheten
Du är medveten om att du alltid har rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av dina Personuppgifter till behörig dataskyddsmyndighet om så är möjligt enligt Tillämplig dataskyddslagstiftning. Dataskyddsmyndigheten kan nås här https://www.datainspektionen.se/

8.4 Tredje parts information
På vissa av våra webbplatser finns länkar till t.ex. våra partners externa webbplatser. CSI är inte ansvarig för tredje parts integritetsskydd och om du väljer att besöka en länkad webbplats rekommenderar vi dig att noggrant läsa igenom integritetsvillkoren på den webbplats som besöks.

9. Kontaktuppgifter
Om du har några frågor avseende behandlingen av dina Personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta CSI på kontaktuppgifterna nedan.

Personuppgiftsansvarig är CSI Nordic AB, organisationsnummer 556892-6322.

CSI Nordic AB
Forskargatan 3
781 70 Borlänge

E-post: info@csinordic.com